وب سایت هسته سیاستگذاری عمومی و حکمرانی

وب سایت هسته سیاستگذاری عمومی و حکمرانی

مجله سیاستگذاری عمومی یکی از معتبرترین و پر ارجاع ترین نشریات سیاستگذاری عمومی در جهان است که از سوی کمبریج منتشر می شود. شماره جدید این فصلنامه منتشر شده است.

فصلنامه «علوم سیاستگذاری» Policy Sciences با تمرکز میان رشته ای و بین المللی، تنوع دیدگاه ها را تشویق می کند. این مجله مقالاتی که به بررسی جنبه های هنجاری علوم سیاستگذاری و مقالات مفهومی که به مسائل سیاستی می پردازند و بخصوص مقالاتی به موضوعات بحث برانگیز در خصوص تجزیه و تحلیل سیاستها توجه دارند را منتشر می کند.