وب سایت تخصصی سیاستگذاری عمومی

دکتر حسین قلجی استاد دانشگاه
 • E-devlet Uluslararası Konferansı
  E-devlet Uluslararası Konferansı

  2009  yılında Antalya, Türkiye'de düzenlenen, e-devlet Uluslararası Konferansında, makale sunuldu.

 • El Mundo ile ortadöğu üzerinde görüşme
  El Mundo ile ortadöğu üzerinde görüşme

  Suudi Arabistan genişlemesi ve bölgedeki Şiileri ortadan kaldırmak için çabaları İran'ın savunma karşılanacak. Doktor Hüseyin Kılıç Tahran Üniversitesi'nde İslam Devrimi profesörü, İspanyol El Mundo gazetecisiyle konuşarak "ağer Arabistan müslüman ülkeleri saldırmaya devam edecek olursa, İran tepki vereceğini" soyledi. Kılıç "şimdi, bu reaksiyon sadece taktikdir ancak Arabistan bu politikasın durdurmasa, İran büyük stratejisini bile değiştireceği de sözlerine ekledi.

 • İslami uyanış Konferansı
  İslami uyanış Konferansı

  İslami uyanışın geçmişini açıkladı ve Müslüman dünyasında onun köklerine işaret ederek 1979 yılında İran İslam Devrimi'ni yapma amacı ile, İmam Humeyni (RA) kapsaml bir model tanıttı, dedi.

 • kültürel-yumuşak savaş zirvesinde
  kültürel-yumuşak savaş zirvesinde

  Doktor Kılıç, "kültürel-yumuşak savaşta kavramların varoluş nedeni ve zor savaş ile farklarını bilmek ve bu tarz savaşta düşman taktiklerinden iyi bilgi sahibi olmalıyız " dedi.

 • küreselleşme üzerinde gazete ile görüşme
  küreselleşme üzerinde gazete ile görüşme

  küreselleşme süreci, insanın kimliğinin iki unsurlerinden ve öğelerinden olarak uzay ve zamanın sıkıştırması denebilecek. siyaset, ekonomi ve kültür üç temel boyutta küreselleşme tanımlanır.

 • Doktor Kılıç'ın Yeni Çalışmaları
  Doktor Kılıç'ın Yeni Çalışmaları

  Doktor Hüseyin Kılıç tarafından Jan Pierre ve Guy Peters'in değerli kitabı "Yönetim, Siyaset ve hükümet" farsçaya tercüme ve yayınlandı.

Yıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

شماره جدید نشریه «تحلیل سیاستها و مدیریت» Journal of Policy Analysis and Management منتشر شد.

 

مقاله برتر سال 34 شماره 2

این نشریه در شماره بهار 2015 خود، مقاله ای را در خصوص شبکه های سیاستی، جریان دانش و تحول سازمانی منتشر کرده است که بر اساس روش استقرایی و کمی گرا به بررسی فرضیه های خود می پردازد. در ادامه به معرفی مقاله پرداخته ایم.

یک شبکه اجتماعی "خوب" برای اجرای سیاست چیست؟ جریان دانش برای تحول سازمانی

 این مطالعه به این مسئله که شبکه های درون سازمانی به چه ترتیبی اجرای سیاست ها و برنامه ها در سازمان را تحت تاثیر قرار می دهند توجه دارد. به طور خاص، ما به نقش گروه های غیررسمی که در توزیع یکپارچه دانش، شرکت دارند می پردازیم. ما دو فرضیه مبتنی بر اهمیت هماهنگی داخلی یک سازمان برای توانایی تحول سازمانی بسط داده ایم. اولی مبتنی بر اهمیت توزیع دانش به طور مساوی بین زیر گروه های سازمانی بر اساس پتانسیل گیرنده. دومی مبتنی بر اهمیت محدودساختن جریان دانش به جاری شدن از گروه های دانشی سطح بالا یا مدیریت سازمان. ما فرضیه ها را با داده هایی از 21 مدرسه آزمون کردیم وپشتیبانی قوی تری برای فرضیه دوم خود بدست اوردیم. یافته های ما می تواند به مدیران برای ایجاد شبکه دانش به منظور تحول سازمانی یاری رساند.

 

 • الگار اولسن
  Elgar Olsen
  نظریه پرداز اجرای سیاستها
  استاد مدرسه رهبری و سیاستگذاری دانشگاه ویرجینیا و متخصص سیاستگذاری مسکن در مرکز مطالعات سیاستگذاری مسکن.
 • ویلیام دان
  William Dunn
  استاد روابط بین الملل و سیاستگذاری
  وی نویسنده کتاب ارزشمند تحلیل سیاستها چ۶ و استاد دروس روشهای ارزیابی و کاربرد فناوری در تصمیم گیری در دانشکده علوم سیاسی دانشگاه پیتسبورگ است.
 • حزقیل دراور
  Yehezkel Dror
  استاد علوم سیاسی
  عضو موسسه رند، استاد مدعو دانشگاههای آمریکا و مشاور دولتها در امور راهبردی. از او 15 کتاب منتشرشده که مهمترین آنها سیاستگذاری بازنگری شده، سیاستگذاری در معرض آسیب و نیز دولتهای دیوانه میباشند.
 • مایکل هاولت
  Michael Howlett
  متخصص تحلیل سیاستها و سیاست اجتماعی
  نویسنده کتابهایی چون طراحی سیاست عمومی، انسجام سیاستگذاری برای توسعه پایدار و مطالعه سیاست عمومی است
 • میشل کروزیه
  Michel Crosier
  جامعه شناس فرانسوی و عضو آکادمی اخلاق سیاسی
  نویسنده کتابهایی مانند دولت مدرن و دولت میانه رو و از نظریه پردازانی است که بر سیاستگذاری تاثیرات عمیقی داشته است
 • توماس دای
  Thomas R Dye
  استاد علوم سیاسی دانشگاه فلوریدا
  نویسنده کتاب درک سیاستگذاری عمومی چ۱۵ و سیاست دولتها و اجتماعات چ۱۶ و متخصص نظریه تنازع سازمانی نخبه گرایی و تکثرگرایی. رییس انجمن علوم سیاسی و سازمان مطالعات سیاستگذاری.
 • پیتر دولیون
  Peter DeLeon
  استاد مدرسه علوم اداری دانشگاه کلورادو
  وی متخصص امنیت انرژی و محیط زیست است و همچنین متخصص اجرا می باشد. وی دارای مهمترین آثار درباره اجرای سیاستها و کاربرد فناوری در سیاستگذاری است.
 • آنتونی داونز
  Anthony Downs
  اقتصاددان و استاد سیاستگذاری اقتصادی
  وی عضو موسسه بروکینگز و استاد دانشگاه شیکاگو است. وی عضو ارشد موسسه رند بوده و کتاب معروف نظریه اقتصادی دموکراسی از اوست.
Custom

Dr. Hüseyin Kılıç

Siyasal Bilimler ve Kamu Politikası alanında Tahran Üniversitesi'nden Doktora

 • Kamu Bütünlüğü Araştırmalar Ofisi Başkanı
 • Bilimsel Projeler Yöneticisi
 • Tercüman ve Çevirmen
 • Üniversite Profesörü

Devamını oku