در زیر برخی از عناوین کتب منتشر شده در خصوص انقلاب اسلامی فهرست شده است.

انقلاب اسلامی در شوشتر و گتوند ( محمدعلی اسدی)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، تهران: 1393.‬
انقلاب اسلامی در کرمان ( علی عبداللهی‌نیا)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، تهران: 1393.‬
‏‫انقلاب اسلامی ایران و بیداری اسلامی‏‫ ( سمیه زمانی)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، تهران: 1393.‬‬‬
انقلاب اسلامی در جهرم (سیدابوالفضل رضوی)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، تهران: 1393.‬
بسیج دانشجویی و هویت انقلاب اسلامی ( بهروز تقی‌زاده)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، تهران: 1392.‬
محرم و انقلاب اسلامی ایران ( اکبر فلاحی)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، تهران: 1392.‬
انقلاب اسلامی در شیراز ( منصور نصیری‌طیبی)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، تهران: 1392.‬
هیئت‌های مذهبی و انقلاب اسلامی (زاهد غفاری‌هشجین)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، تهران: 1392.‬
شورای عالی انقلاب فرهنگی از منظر صاحب‌نظران ( دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی)  شورای عالی انقلاب فرهنگی، تهران: 1392.
پدیده انقلاب اسلامی و موج بیداری جدید ( حبیب‌اله فتاحی‌اردکانی)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، تهران: 1392.‬
مجموعه مقالات همایش نهادگرایی سپاه و انقلاب اسلامی ( مرکز راهبردی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تهران: 1391.
تاکتیک‌های مبارزاتی امام خمینی(ره) ( حسین احمدی)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، تهران: 1391.‬
پاوه در جنگ با ضد انقلاب و دفاع مقدس (محمد الهیاری) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تهران: 1391.
جایگاه فلسطین در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ( احمد فریدونی)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، تهران: 1391.‬
انقلاب اسلامی در ارومیه ( داود قاسم‌پور )  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، تهران: 1391.‬
انقلاب‌اسلامی در کرج ( حمید کرمی‌پور)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، تهران: 1391.‬
انقلاب اسلامی در شهر ری (‏‫ حسین کاوشی‌سیدآبادی)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، تهران: 1391.‬‬
انقلاب اسلامی و احیای هویت دینی شیعیان لبنان ( داود سلیمانی‌ زاده)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، تهران: 1391.‬
توت‌فرنگی‌های روی دیوار (محمد سرشار)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، تهران: 1390.‬
تاریخ شفاهی نقش نیروی هوایی در انقلاب اسلامی ( مجید نجف‌پور)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، تهران: 1390.‬
ف‍ره‍ن‍گ‌ ش‍ع‍اره‍ای‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ( م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، ت‍ه‍ران‌: 1390.‬
خاطرات آیت‌الله سیدعلی‌اصغر دستغیب (قبل از انقلاب) (علی‌اصغر دستغیب)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، تهران: 1390.‬
ج‍ن‍ب‍ش‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌ در ای‍ران‌ ( ع‍ل‍ی‍رض‍ا ک‍ری‍م‍ی‍ان‌)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، ت‍ه‍ران‌: 1390.‬
‏‫انقلاب‌های رنگی و انقلاب اسلامی ایران ‏‫ ( شعیب بهمن)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، ‏‫تهران‏‫: 1390.‬‬‬‬‬
انقلاب اسلامی در گرگان و دشت ( مصطفی نوری اشرف سرایلو)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، تهران: 1390.‬
انقلاب اسلامی در سبزوار‏‫ ( حسن شمس‌آبادی)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، تهران: 1390.‬‬
س‍ی‍ری‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌ ( ج‍م‍ال‌ س‍ج‍ادی‌)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، ت‍ه‍ران‌: 1390.‬
پ‍ل‍ن‍گ‌ س‍ی‍اه‌(زن‍دگ‍ان‍ی‌ اش‍رف‌ پ‍ه‍ل‍وی‌) ( ن‍ص‍ی‍ر م‍ش‍ای‍خ‌)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، ت‍ه‍ران‌: 1390.‬
برگی از باغ  ( محمدصادق کوشکی)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، تهران: 1389.‬
انقلاب اسلامی از دی ۱۳۵۶ تا بهمن ۱۳۵۷ ( مجیدرضا اقدسی)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، تهران: 1389.‬
ابوذر انقلاب( سیری در زندگی و مبارزات آیت‌الله سیدمحمود طالقانی) ( سعیده‌سادات محتشمی‌پور)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، تهران: 1389.‬
تاریخ شفاهی مساجد تاثیرگذار در انقلاب اسلامی ( حمیدرضا مازندرانیان)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، تهران: 1389.‬
با خورشید تا سپیده (حکایت‌های از زندگی امام‌خمینی تا پیروزی انقلاب اسلامی) ( سهیلا راجی‌کاشانی و فاطمه حسینی)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، تهران: 1389.‬
انقلاب اسلامی ایران و شیعیان لبنان  ( علی خسروشیری)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، تهران: 1389.‬
نقد تاریخ‌نگاری انقلاب اسلامی ( مرکز اسناد انقلاب اسلامی)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، تهران: 1388.‬
درآمدی بر انقلاب اسلامی ایران‏‫ (ابوذر گوهری‌مقدم)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، تهران‏‫: 1388.‬‬‬
درآمدی بر انقلاب اسلامی ایران‏‫ ( روح‌الله حسینیان)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، تهران‏‫: 1388.‬‬‬
انقلاب اسلامی در رفسنجان‏‫ ( حسین صفری)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، تهران‏‫: 1388.‬‬‬
انقلاب اسلامی در خوی ( نقی دادرسی )  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، تهران: 1388.‬
انقلاب اسلامی در دزفول  ( غلامرضا درکتانیان)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، تهران: 1388.‬
‌طرح بهسازی بافت با ارزش روستای قلعه‌نو ( تهیه کننده معاونت عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی)  بنیاد مسکن انقلاب اسلامی‏‫، تهران: 1388.‬
‏‫زیرساخت‌های اقتصادی در ایران قبل و بعد از انقلاب اسلامی‏‫ ( حمید رفیعی‌مجومرد)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، ‏‫تهران‏‫: 1388.‬‬‬‬‬
‏‫قاصد مراد ( نادره عزیزی‌نیک)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، تهران: 1388.‬‬
‏‫انقلاب‌های رنگی و انقلاب اسلامی ایران ‏‫ ( شعیب بهمن)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، ‏‫تهران‏‫: 1388.‬‬‬‬‬
سازمان مجاهدین خلق ایران ( حسین احمدی‌روحانی)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، تهران: 1388.‬
تاریخ شفاهی جامعه‌ی روحانیت مبارز تهران (مجید نجف‌پور)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، تهران: 1387.‬
انقلاب اسلامی در مرند  ( اسماعیل حسن‌زاده)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، تهران: 1387.‬
ان‍ق‍لاب‌ ای‍ران‌ ب‍ه‌ روای‍ت‌ رادی‍و ب‍ی‌ب‍ی‌س‍ی‌  ( ع‍ب‍دال‍رض‍ا ه‍وش‍ن‍گ‌م‍ه‍دوی‌)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، ت‍ه‍ران‌: 1387.‬
انقلاب اسلامی ایران چالشی بر نظریه‌های انقلاب (عباس ایمان‌پور)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، ت‍ه‍ران‌: 1387.‬
انقلاب اسلامی (زمینه‌ها چگونگی و چرایی) ( روح‌الله حسینیان)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، تهران: 1387.‬
‏‫تاریخ شفاهی کمیته‌های انقلاب اسلامی‏‫ ( علی هاشمی و مهدی‌ رنجبرآذربایجان)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، تهران‏‫: 1387.‬‬‬‬
روزشمار انقلاب اسلامی در قم ۱۳۴۱  ۱۳۵۷ ( مقداد توانانیا)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، تهران: 1387.‬
گفتمان هویت و انقلاب اسلامی ایران (علی‌اشرف‌ نظری)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، تهران: 1387.‬
جریان‌شناسی شعر انقلاب اسلامی ( سعید علایی)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، تهران: 1387.‬
امام خمینی از هجرت به پاریس تا بازگشت به تهران (حمید بصیرت‌منش)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، تهران: 1387.‬
ان‍ق‍لاب‌ ای‍ران‌ ب‍ه‌ روای‍ت‌ رادی‍و ب‍ی‌ب‍ی‌س‍ی‌  (ع‍ب‍دال‍رض‍ا ه‍وش‍ن‍گ‌م‍ه‍دوی‌)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، ت‍ه‍ران‌: 1387.‬
‏‫تاریخ شفاهی قیام هفده شهریور ۱۳۵۷  ( محمد طحان)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، تهران: 1386.‬‬
انقلاب اسلامی در اهواز ( محمدرضا علم)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، تهران: 1386.‬
انقلاب اسلامی در همدان ( ابوالفتح مؤمن)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، تهران: 1386.‬
تاریخ شفاهی ارتش در انقلاب اسلامی ( حشمت‌اله عزیزی)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، تهران: 1386.‬
انقلاب اسلامی جنبشی معطوف به ارزش (جواد صباغ‌حدید)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، تهران: 1386.‬
بن‌بست غرور ( فاطمه حیدریان)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، تهران: 1386.‬
دروازه بهشت ( مهدی قنواتی)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، تهران: 1386.‬
گفتمان‌های حاکم بر دولت‌های بعد از انقلاب در جمهوری اسلامی ایران (محمدعلی حسین‌زاده)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، تهران: 1386.‬
رفتار سیاسی شهید مطهری و انقلاب اسلامی ایران ( احسان جوانمرد)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، تهران: 1385.‬
مجموعه مقالات انقلاب اسلامی  ( نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) دفترنشرمعارف‏‫‏، ‏‫قم‏‫: 1385.‬‬‬
انقلاب اسلامی در زنجان (مسعود بیات)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، تهران: 1385.‬
ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ در ل‍رس‍ت‍ان‌ ( ح‍م‍ی‍درض‍ا دال‍ون‍د)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، ت‍ه‍ران‌: 1385.‬
همگام با مردم در انقلاب اسلامی ( محمد‌هاشم‌ پور‌یزدان‌پرست)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، تهران: 1385.‬
‏‫سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی از تاسیس تا انحلال ( مهدی سعیدی)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، تهران: 1385.‬‬
ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ درس‍ی‍رج‍ان‌ (از س‍ال‌ ۱۳۴۲ ت‍ا ۱۳۵۷ ه‍ج‍ری‌ ش‍م‍س‍ی‌) ( ع‍ل‍ی‌ اف‍اض‍ات‍ی‌)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، ت‍ه‍ران‌: 1385.‬
ان‍ق‍لاب‌ دوم‌ (ت‍س‍خ‍ی‍ر لان‍ه‌ی‌ ج‍اس‍وس‍ی‌ آم‍ری‍ک‍ا) ( اح‍م‍درض‍ا ش‍اه‌ع‍ل‍ی‌)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، ت‍ه‍ران‌: 1385.‬
ت‍اری‍خ‌ ش‍ف‍اه‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌  ( ع‍ب‍دال‍وه‍اب‌ ف‍رات‍ی‌)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، ت‍ه‍ران‌: 1384.‬
ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ در ب‍ج‍ن‍ورد ( ح‍س‍ی‍ن‌ پ‍ای‍دار)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، ت‍ه‍ران‌: 1384.‬
م‍ج‍م‍وعه‌ س‍خ‍ن‍ران‍ی‌ه‍ا و م‍ق‍الات‌ ه‍م‍ای‍ش‌ علمی ان‍ق‍لاب‌ م‍ش‍روطه‌ ( س‍ت‍اد ب‍زرگ‍داش‍ت‌ ان‍ق‍لاب‌ م‍ش‍روطه‌)  س‍ت‍وده‌ ‏‫‏، ت‍ب‍ری‍ز: 1384.‬
س‍ی‍اس‍ت‌ ص‍دور ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ( ع‍ل‍ی‌ ف‍لاح‌ن‍ژاد)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، ت‍ه‍ران‌: 1384.‬
ش‍ورای‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ( م‍ج‍ی‍د س‍ائ‍ل‍ی‌ک‍رده‌ده‌)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، ت‍ه‍ران‌: 1384.‬
ع‍ل‍ل‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ان‍ق‍لاب‌ م‍ش‍روطه‌ ( ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌ ق‍رب‍ان‌ن‍ژاد)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، ت‍ه‍ران‌: 1384.‬
ت‍اری‍خ‌ ش‍ف‍اه‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ از م‍ه‍اج‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ه‌ پ‍اری‍س‌ ت‍ا پ‍ی‍روزی‌ ( ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ری‌ب‍ای‍گ‍ی‌)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، ت‍ه‍ران‌: 1384.‬
اندیشمندان علوم اجتماعی و انقلاب اسلامی ایران (ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ان‌ ب‍رون‍ب‍رژه‌ (ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر خ‍رم‍ش‍اد))  م‍رک‍ز ب‍ازش‍ن‍اس‍ی‌ اس‍لام‌ و ای‍ران‌، ت‍ه‍ران‌: 1384.
‏‫دس‍ت‌ ب‍وس‌ (زن‍دگ‍ی‍ن‍ام‍ه‌ ام‍ی‍رع‍ب‍اس‌ ه‍وی‍دا) ( ب‍ه‍م‍ن‌ ه‍دای‍ت‍ی‌‌آذر)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، ت‍ه‍ران‌: 1384.‬‬
م‍س‍اج‍د ب‍ازار ت‍ه‍ران‌ در ن‍ه‍ض‍ت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ت‍اری‍خ‌ ش‍ف‍اه‍ی‌ م‍س‍ج‍د س‍ل‍طان‍ی‌ (ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌) ( ف‍رش‍ی‍د م‍ه‍ری‌)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، ت‍ه‍ران‌: 1383.‬
ت‍اری‍خ‌ ش‍ف‍اه‍ی‌ گ‍روه‌ه‍ای‌ م‍ب‍ارز ه‍ف‍ت‌گ‍ان‍ه‌ی‌ م‍س‍ل‍م‍ان‌ ( ج‍ل‍ی‍ل‌ ام‍ج‍دی‌)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، ت‍ه‍ران‌: 1383.‬
ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ در ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ( ن‍اه‍ی‍د روش‍ن‌ ن‍ه‍اد)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، ت‍ه‍ران‌: 1383.‬
ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ در ک‍اش‍ان‌ ( اص‍غ‍ر اب‍ن‌ال‍رس‍ول‌)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، ت‍ه‍ران‌: 1383.‬
ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ در ورام‍ی‍ن‌ ( م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ح‍اج‍ی‌ب‍ی‍گ‍ی‌ ک‍ن‍دری‌)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، ت‍ه‍ران‌: 1383.‬
دول‍ت‌ ب‍خ‍ت‍ی‍ار و ت‍ح‍ولات‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ( ب‍رات‌ ده‍م‍رده‌)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، ت‍ه‍ران‌: 1383.‬
دول‍ت‌ ب‍خ‍ت‍ی‍ار و ت‍ح‍ولات‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ( ب‍رات‌ ده‍م‍رده‌)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، ت‍ه‍ران‌: 1383.‬
‏‫س‍ف‍ر ب‍ه‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ج‍ه‍ان‌ در ارت‍ب‍اط ب‍ا ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ( م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر ان‍ص‍اری‌م‍ح‍لات‍ی‌)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، ت‍ه‍ران‌: 1383.‬‬
ن‍ق‍ش‌ م‍س‍اج‍د و دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا در پ‍ی‍روزی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ (م‍ق‍الات‌ اس‍ن‍ادی‌) ( م‍ه‍ن‍از م‍ی‍زب‍ان‍ی‌ م‍ن‍ی‍ژه‌ ص‍دری‌ ح‍ش‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌ س‍ل‍ی‍م‍ی‌)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، ت‍ه‍ران‌: 1383.‬
اق‍ت‍صاد و ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ (ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ای‌ ن‍ظری‍ه‌ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ب‍ا ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌) ( م‍ه‍دی‌ ره‍ب‍ری‌)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، ت‍ه‍ران‌: 1383.‬
ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ و ج‍ن‍ب‍ش‌ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ م‍ع‍اص‍ر ( ح‍م‍زه‌ ام‍رای‍ی‌)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، ت‍ه‍ران‌: 1383.‬
س‍ی‍اس‍ت‌ ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر ک‍ارت‍ر و ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ( ف‍راز چ‍م‍ن‍ی‌)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، ت‍ه‍ران‌: 1383.‬
آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ س‍ی‍د ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ لاری‌ و ج‍ن‍ب‍ش‌ م‍ش‍روطه‌ خ‍واه‍ی‌ ( م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر وث‍وق‍ی‌)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، ت‍ه‍ران‌: 1383.‬
آن سوی آفتاب ( ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر ج‍ع‍ف‍ری‌ ن‍دوش‍ن‌)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، تهران: 1383.‬
داس‍ت‍ان‌ ح‍ج‍اب‌ در ای‍ران‌ پ‍ی‍ش‌ از ان‍ق‍لاب‌ ( رس‍ول‌ ج‍ع‍ف‍ری‍ان‌)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، ت‍ه‍ران‌: 1383.‬
م‍واض‍ع‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌) در ب‍راب‍ر ن‍ظام‌ س‍ی‍اس‍ی‌ پ‍ه‍ل‍وی‌ و ن‍ه‍اده‍ای‌ آن‌ ( ج‍ع‍ف‍ر ق‍ل‍ی‌پ‍ور)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، ت‍ه‍ران‌: 1382.‬
ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ و ره‍ی‍اف‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍ر ن‍ظری‍ه‌ه‍ای‌ ان‍ق‍لاب‌ ( م‍ح‍م‍د ش‍ج‍اع‍ی‍ان‌)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، ت‍ه‍ران‌: 1382.‬
خ‍لاص‍ه‌م‍ق‍الات‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ م‍ش‍روطه‌ ( س‍ت‍اد ب‍زرگ‍داش‍ت‌ ان‍ق‍لاب‌ م‍ش‍روطه‌)  س‍ت‍اد ب‍زرگ‍داش‍ت‌ ان‍ق‍لاب‌ م‍ش‍روطه‌  آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌ ‏‫‏‏‏، ت‍ب‍ری‍ز: 1382.‬
م‍ج‍م‍وعه‌ م‍ق‍الات‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ م‍ش‍روطه‌ ت‍ب‍ری‍ز ۷۹  ۸۱ ( س‍ت‍اد ب‍زرگ‍داش‍ت‌ ان‍ق‍لاب‌ م‍ش‍روطه‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌)  س‍ت‍اد ب‍زرگ‍داش‍ت‌ ان‍ق‍لاب‌ م‍ش‍روطه‌، ت‍ب‍ری‍ز: 1382.
ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ از دی‍دگ‍اه‌ م‍ح‍ق‍ق‍ان‌ ش‍وروی‌ (۱۹۹۰  ۱۹۷۸م‌) ( ل‍ق‍م‍ان‌ ب‍ای‍م‍ت‌اف‌)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، ت‍ه‍ران‌: 1382.‬
ن‍ق‍ش‌ روح‍ان‍ی‍ت‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ در ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ( اح‍م‍د ن‍ق‍ی‍ب‌زاده‌ و وح‍ی‍د ام‍ان‍ی‌ زوارم‌)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، ت‍ه‍ران‌: 1382.‬
خ‍لاص‍ه‌م‍ق‍الات‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ م‍ش‍روطه‌ ( س‍ت‍اد ب‍زرگ‍داش‍ت‌ ان‍ق‍لاب‌ م‍ش‍روطه‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌)  س‍ت‍اد ب‍زرگ‍داش‍ت‌ ان‍ق‍لاب‌ م‍ش‍روطه‌  آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ش‍رق‍ی‌ ‏‫‏‏‏، ت‍ب‍ری‍ز: 1382.‬
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‌ ( رح‍ی‍م‌ ن‍ی‍ک‍ب‍خ‍ت‌)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، ت‍ه‍ران‌: 1382.‬
دو ه‍ف‍ت‍ه‌ ت‍ا م‍ه‍ر ( م‍ح‍م‍د طح‍ان‌)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، ت‍ه‍ران‌: 1382.‬
س‍ه‌ س‍ال‌ س‍ت‍ی‍ز م‍رج‍ع‍ی‍ت‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ در ایران (۱۳۴۱  ۱۳۴۳) ( روح‌الله حسینیان)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، ت‍ه‍ران‌: 1382.‬
م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ م‍ل‍ی‌ و ت‍ح‍ک‍ی‍م‌ دی‍ک‍ت‍ات‍وری‌ رض‍ا ش‍اه‌ ( ع‍ل‍ی‍رض‍ا م‍لای‍ی‌ ت‍وان‍ی‌)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، ت‍ه‍ران‌: 1381.‬
ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ در ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ م‍ی‍ان‍ه‌  ( ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م‌ اب‍اذری‌)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، ت‍ه‍ران‌: 1381.‬
آذرخ‍ش‍ی‌ ب‍ر ت‍اری‍ک‍ی‌ ( رس‍ول‌ ح‍س‍ن‌زاده‌)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، ت‍ه‍ران‌: 1381.‬
ج‍ن‍ب‍ش‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌ در ای‍ران‌ از ت‍اس‍ی‍س‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ا پ‍ی‍روزی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ( ع‍ل‍ی‍رض‍ا ک‍ری‍م‍ی‍ان‌)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، ت‍ه‍ران‌: 1381.‬
روش‍ن‍ف‍ک‍ری‌ دی‍ن‍ی‌ و ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ( ف‍ره‍اد ش‍ی‍خ‌ ف‍رش‍ی‌)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، ت‍ه‍ران‌: 1381.‬
چ‍ال‍ش‌ه‍ای‌ ای‍ران‌ و آم‍ری‍ک‍ا ب‍ع‍د از پ‍ی‍روزی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ( ح‍م‍ی‍د م‍ع‍ب‍ادی‌)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، ت‍ه‍ران‌: 1381.‬
روزه‍ای‌ س‍ی‍اه روزه‍ای‌ س‍پ‍ی‍د (وق‍ای‍ع‌ دی‌ و ب‍ه‍م‍ن‌ م‍اه‌ 57)‌ ( ام‍ی‍د پ‍اک‌ن‍ی‍ا)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، ت‍ه‍ران‌: 1381.‬
ن‍ق‍ش‌ ع‍ل‍م‍ا در ان‍ج‍م‍ن‍ه‍ا و اح‍زاب‌ دوران‌ م‍ش‍روطی‍ت‌ ( م‍ری‍م‌ ج‍واه‍ری‌)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، ت‍ه‍ران‌: 1380.‬
ع‍ل‍ل‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ و ان‍ح‍لال‌ ج‍ب‍ه‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران ( اح‍م‍دع‍ل‍ی‌ زارع‍ش‍اه‍ی‌)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، ت‍ه‍ران‌: 1380.‬
ت‍اری‍خ‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ت‍ش‍ی‍ع‌ ت‍ا ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌ (م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌) ( روح‌الله حسینیان)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، ت‍ه‍ران‌: 1380.‬
آن‌ س‍وی‌ آف‍ت‍اب‌ م‍روری‌ ب‍ر ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ و زن‍دگ‍ی‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌) ( ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر ج‍ع‍ف‍ری‌ ن‍دوش‍ن‌)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، ت‍ه‍ران‌: 1380.‬
ن‍ق‍ش‌ ره‍ب‍ری‌ در ن‍ه‍ض‍ت‌ م‍ش‍روطه‌ م‍ل‍ی‌ ن‍ف‍ت‌ و ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ( ف‍ری‍دون‌ اک‍ب‍رزاده‌)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، ت‍ه‍ران‌: 1380.‬
ج‍ام‍ع‍ه‌ ت‍ع‍ل‍ی‍م‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ (آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ش‍ی‍خ‌ ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ و ن‍ق‍ش‌ ای‍ش‍ان‌ در ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌) ( ح‍م‍ی‍د ک‍رم‍ی‌پ‍ور)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، ت‍ه‍ران‌: 1380.‬
ت‍اری‍خ‌ ش‍ف‍اه‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ( غ‍لام‍رض‍ا ک‍رب‍اس‍چ‍ی‌؛ ب‍ا ه‍م‍ک‍اری‌ ب‍ن‍ی‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، ت‍ه‍ران‌: 1380.‬
م‍س‍ج‍د و ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ( رض‍ا ش‍ری‍ف‌پ‍ور)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، ت‍ه‍ران‌: 1380.‬
ارت‍ش‌ و ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ایران ب‍ررس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍ار ارت‍ش‌ ای‍ران‌ و ت‍اث‍ی‍ر رون‍د ان‍ق‍لاب‌ در گ‍رای‍ش‌ ارت‍ش‌ ب‍ه‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ( س‍ع‍ی‍ده‌ ل‍طف‍ی‍ان‌)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، ت‍ه‍ران‌: 1380.‬
ره‍ب‍ر ال‍ه‍ی‌ ( اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ م‍روی‌)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، ت‍ه‍ران‌: 1380.‬
س‍ت‍اره‌ ص‍ب‍ح‌ ان‍ق‍لاب‌ (آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ س‍ی‍دم‍ص‍طف‍ی‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌) ( روح‌الله حسینیان)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، ت‍ه‍ران‌: 1379.‬
ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ب‍ر ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ع‍ال‍م‍ان‌ ش‍ی‍ع‍ی‌ در پ‍ی‍دای‍ش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ( ف‍ره‍اد ش‍ی‍خ‌ ف‍رش‍ی‌)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، ت‍ه‍ران‌: 1379.‬
پ‍ارل‍م‍ان‍ت‍اری‍س‍م‌ در ای‍ران‌ ( ام‍ی‍رم‍س‍ع‍ود ش‍ه‍رام‌ن‍ی‍ا)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، ت‍ه‍ران‌: 1379.‬
ف‍ره‍ن‍گ‌ ش‍ع‍اره‍ای‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ( م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، ت‍ه‍ران‌: 1379.‬
ن‍ظری‍ه‌ دول‍ت‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍دار و ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ( ع‍ب‍دال‍ق‍ی‍وم‌ ش‍ک‍اری‌)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، ت‍ه‍ران‌: 1379.‬
اق‍ت‍ص‍اد و ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ (ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ای‌ ن‍ظری‍ه‌ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ب‍ا ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌)  ( م‍ه‍دی‌ ره‍ب‍ری‌)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، ت‍ه‍ران‌: 1379.‬
ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ و ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ (۱۳۴۲  ۵۷) ( ی‍دال‍ل‍ه‌ ه‍ن‍ری‌ ل‍طی‍ف‌پ‍ور)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، ت‍ه‍ران‌: 1379.‬
روای‍ت‍ی‌ از ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ خ‍اطرات‌ ح‍ج‍ت‌الاس‍لام‌ وال‍م‍س‍ل‍م‍ی‍ن‌ ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌ ع‍م‍ی‍د زن‍ج‍ان‍ی‌ ( م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ح‍اج‍ی‌ب‍ی‍گ‍ی‌ ک‍ن‍دری‌)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، ت‍ه‍ران‌: 1379.‬
ات‍ح‍اد ج‍م‍اه‍ی‍ر ش‍وروی‌ و ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ( ال‍ه‍ه‌ ک‍ولائ‍ی‌)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، ت‍ه‍ران‌: 1379.‬
ه‍ف‍ت‌ ه‍زار روز ت‍اری‍خ‌ ای‍ران‌ و ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ( ب‍خ‍ش‌ خ‍اطرات‌ ب‍ن‍ی‍اد ت‍اری‍خ‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌؛ زی‍رن‍ظر غ‍لام‍رض‍ا ک‍رب‍اس‍چ‍ی‌)  ب‍ن‍ی‍اد ت‍اری‍خ‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، ت‍ه‍ران‌: 1378.
زن‍دگ‍ی‍ن‍ام‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌) ( م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ رج‍ب‍ی‌)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، ت‍ه‍ران‌: 1378.‬
م‍ش‍ه‍د در ب‍ام‍داد ن‍ه‍ض‍ت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(ره‌) ( غ‍لام‍رض‍ا ج‍لال‍ی‌)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، ت‍ه‍ران‌: 1378.‬
ج‍ای‍گ‍اه‌ ق‍ی‍ام‌ ۱۹ دی‌ ۱۳۵۶ در پ‍ی‍روزی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ( اب‍راه‍ی‍م‌ طال‍ب‍ی‌ داراب‍ی‌)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، ت‍ه‍ران‌: 1378.‬
ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ در پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ج‍ه‍ان‌ ( م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌؛ وی‍راس‍ت‍ار م‍ص‍طف‍ی‌ ی‍ون‍س‍ی‌)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، ت‍ه‍ران‌: 1378.‬
ن‍ه‍ض‍ت‌ روح‍ان‍ی‍ون‌ ای‍ران‌ ( ع‍ل‍ی‌ دوان‍ی‌)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، ت‍ه‍ران‌: 1377.‬
ت‍ق‍وی‍م‌ ت‍اری‍خ‌ خ‍راس‍ان‌ از م‍ش‍روطه‌ ت‍ا ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ( غ‍لام‍رض‍ا ج‍لال‍ی‌؛ ب‍اه‍م‍ک‍اری‌ ح‍س‍ی‍ن‌ طاه‍ری‌ وح‍دت‍ی‌)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، ت‍ه‍ران‌: 1377.‬
جمهوریت و انقلاب اسلامی (مجموعه مقالات) (سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)  سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی، تهران: 1377.
زن‍دگ‍ی‍ن‍ام‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ رج‍ب‍ی‌)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، ت‍ه‍ران‌: 1377.‬
روزش‍م‍ار ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌  ( پ‍روی‍ز س‍ع‍ادت‍ی‌)  شرکت انتشارات س‍وره‌ م‍ه‍ر، ت‍ه‍ران‌: 1376.
آی‍ا او ت‍ص‍م‍ی‍م‌ دارد ب‍ی‍ای‍د ب‍ه‌ ای‍ران م‍ذاک‍رات‌ ش‍ورای‌ ام‍ن‍ی‍ت‌ م‍ل‍ی ‌ ( م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، ت‍ه‍ران‌: 1376.‬
م‍ا گ‍رف‍ت‍ار ی‍ک‌ ج‍ن‍گ‌ واق‍ع‍ی‌ روان‍ی‌ ش‍ده‌ای‍م‌ م‍ش‍روح‌ م‍ذاک‍رات‌ ف‍رم‍ان‍ده‍ان‌ ن‍ظام‍ی‌ ( م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، ت‍ه‍ران‌: 1376.‬
اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ( م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، ت‍ه‍ران‌: 1374.‬
ن‍ه‍ض‍ت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ ( ح‍م‍ی‍د روح‍ان‍ی‌)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، ت‍ه‍ران‌: 1372.‬
آی‍ه‌الل‍ه‌ ش‍ی‍خ‌ ف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌ ن‍وری‌ پ‍اس‍دار خ‍ط ف‍ق‍اه‍ت‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ در ج‍ن‍ب‍ش‌ م‍ش‍روطی‍ت‌ ( س‍ازم‍ان‌ م‍ج‍اه‍دی‍ن‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌)  س‍ازم‍ان‌ م‍ج‍اه‍دی‍ن‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌‏‫‏، ت‍ه‍ران‌: 1363.‬
زی‍س‍ت‌1ن‍اس‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ( ه‍ئ‍ی‍ت‌ م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌)  س‍ت‍اد ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، ت‍ه‍ران‌: 1363.
ی‍ادواره‌ ف‍ج‍ر ( س‍ت‍اد ب‍رگ‍زاری‌ م‍راس‍م‌ ده‍ه‌ ف‍ج‍ر ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌)  س‍ت‍اد ب‍رگ‍زاری‌ م‍راس‍م‌ ده‍ه‌ ف‍ج‍ر ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌‏‫، ت‍ه‍ران‌: 1361.‬
پیام مجاهدین انقلاب اسلامی به پاسداران انقلاب اسلامی ( س‍ازم‍ان‌ م‍ج‍اه‍دی‍ن‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌)  س‍ازم‍ان‌ م‍ج‍اه‍دی‍ن‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌‏‫‏، تهران: 1360.‬
ولای‍ت‌ ف‍ق‍ی‍ه‌ اس‍ت‍م‍رار ح‍رک‍ت‌ ان‍ب‍ی‍اء ( س‍ازم‍ان‌ م‍ج‍اه‍دی‍ن‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌)  س‍ازم‍ان‌ م‍ج‍اه‍دی‍ن‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌‏‫‏، ت‍ه‍ران‌: 1359.‬
ب‍ررس‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ارگ‍ان‍ه‍ای‌ اج‍رائ‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ و ارائ‍ه‌ راه‌ ح‍ل‌ م‍ش‍ک‍لات‌ م‍وج‍ود ( س‍ازم‍ان‌ م‍ج‍اه‍دی‍ن‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌)  س‍ازم‍ان‌ م‍ج‍اه‍دی‍ن‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌‏‫‏، ت‍ه‍ران‌: 1358.‬
ن‍ه‍ض‍ت‌ روح‍ان‍ی‍ون‌ ای‍ران‌ ( ع‍ل‍ی‌ دوان‍ی‌)  مرکز اسناد انقلاب اسلامی‏‫، ت‍ه‍ران‌: 13.‬
مجموعه مقالات انقلاب اسلامی ( نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها) دفترنشرمعارف‏‫‏، قم: 13.‬
جریان یکساله انقلاب اسلامی ایران ( تحلیل از سیاه پاسداران انقلاب اسلامی قم) سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، تهران: 13.
آثار و نتايج انقلاب اسلامي ايران/ محمدباقر حشمت زاده؛ به سفارش كانون انديشه جوان.- تهران: موسسه فرهنگي دانش و
انديشه معاصر، 1381 .
آخرين تلاشها در آخرين روزها (مطالبي ناگفته پيرامون انقلاب اسلامي ايران )/ نوشته ابراهيم يزدي. تهران:
قلم، 1363.
انقلاب اسلامي ايران در آيات و روايات. قم: دفتر نشر محمد، 1362 .
انقلاب اسلامي ايران در كلام معصومين.- تهران: مركز فعاليتهاي اسلامي مسجد مهدي، 1360 .
انقلاب اسلامي در ايران: چهار سخنراني/ از پروفسور حامد الگار؛ مترجم مرتضي اسعدي و حسن چيذري؛ ويراستار كليم
صديقي.- تهران: قلم، 1360 .
ملتها انقلاب اسلامي راه آينده / نوشته مسيح مهاجري.- [ويرايش 2] با اضافات.- تهران: اوج، 1362 .
انقلاب اسلامي و ريشه هاي آن/ نوشته عباسعلي عميد زنجاني.- تهران: نشر كتاب سياسي، 1368 .
انقلاب اسلامي و وضع كنوني عالم.- تهران: مركز فرهنگي علامه طباطبايي، 1361 .
انقلاب اسلامي و ولايت مجتهد.- قم: هادي؛ تهران: چهر، 1357 .
انقلاب اسلامي: ريشه ها و آسيبها/ تهيه و تدوين محمدمهدي زارعي.- مشهد: دانشگاه فردوسي مشهد، [بي تا].
انقلاب ايران به روايت راديو ب يبي سي/ زير نظر عبدالرضا هوشنگ مهدوي.- تهران: طرح نو، 1372 .
انقلاب ايران در دو حركت/ مهدي بازرگان.- تهران: مهدي بازرگان، 1363
انقلاب ايران و مباني رهبر امام خميني.- تهران: اميركبير، 1357 .
انقلاب جمهوري اسلامي ايران: از استبداد تا جمهوري اسلامي.- تهران: كتابفروشي فروغي، 1358
انقلاب نور.- تهران: وزارت ارشاد اسلامي، 1363 -. ا
انقلاب و ابتدال به ضميمه شوري، ركني از اركان نظام توحيدي/ نوشته عزت الله رادمنش.- تهران: رسا، 1359
انقلاب و جنگ ارزشها/ تاليف محمدعلي صادقپور.- [مشهد]: محمدعلي صادقپور، 1372 .
انقلاب و ريشه ها/ حبيب الله طاهري.- تهران: سازمان تبليغات اسلامي، معاونت فرهنگي، 1369
انقلاب، جنگ، صلح/ فخرالدين حجازي.- [بي جا: ب ينا، بي تا].
اولين رمضان انقلاب اسلامي ايران/ مسعود نوري.- تهران: نور، 1358
ايران پس از انقلاب/ نويسنده هوشنگ اميراحمدي؛ ترجمه علي مرشدي زاد.- تهران: مركز بازشناسي اسلام و ايران (باز)، 1381
 ايران در قرن بيستم؛ بررسي اوضاع سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايران در يكصد سال اخير ژان پير ديگار، برنار هورکاد، يان ريشار؛ برگردان عبدالرضا (هوشنگ) مهدوي.- تهران: نشر البرز، ١٣٧٧ .
ايران: انقلاب بنام خدا/ كلر برير، پير بلانشه؛ ترجمه قاسم صنعوي.- [بي جا]: سحاب كتاب، 1358 .  
ايران: روايتي كه ناگفته ماند/ محمدحسنين هيكل؛ ترجمه حميد احمدي.- تهران: الهام، 1362 .
ايران، ابرقدرت قرن؟/ يوسف مازندي؛ به کوشش عبدالرضا هوشنگ مهدوي.- تهران: نشر البرز، 1373
ايران؛ ديروز، امروز، فردا: تحليلي بر انقلاب اسلامي ايران/ محسن نصري؛ تدوين نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري
در دانشگاهها، معاونت پژوهشي دانشگاه معارف اسلامي.- قم: دفتر نشر معارف، 1389 .
ايرانيها چه رويايي در سر دارند؟ (تهران: 1357 )/ ميشل فوكو؛ ترجمه حسين معصومي همداني.- تهران: شهر كتاب
(هرمس)، 1377 . ا
بررسي انقلاب ايران/ ع. باقي.- قم: نشر تفكر، 1370 -.
پديده انقلاب/ نگارش مصطفي ملكوتيان.- تهران: دانشگاه تهران، موسسه انتشارات، 1391 .
پژوهشي در تحولات سياسي معاصر ايران: ايران و انقلاب اسلامی / تاليف سهراب صلاحي.- تهران: دانشگاه امام حسين، موسسه چاپ و انتشارات، ١٣٨۶ .
تاريخ شفاهي انقلاب اسلامي/ تاليف عبدالوهاب فراتي.- تهران: مركز اسناد انقلاب اسلامي، 1379 -.
تحرير تاريخ شفاهي انقلاب اسلامي ايران (مجموعه برنامه داستان انقلاب از راديو بي بي سي)/ همراه با
مقدمه و توضيحات به كوشش ع. باقي.- تهران: نشر تفكر، 1373 .