امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

با توجه به طیف وسیع از خوانندگان، مجله استرالیایی مدیریت عمومی Australian Journal of Public Administration متعهد به انعکاس مطالعه و بررسی با موضوعات مدیریت عمومی، اداره امور دولتی و سیاستگذاری است. این نشریه، انعکاس دهنده مطالعات محققان علاقه مند به حوزه های فوق سطوح محلی٬ ملی و بین المللی در طیف وسیعی از برنامه های بخش دولتی می باشد. این نشریه از سوی موسسه مدیریت عمومی استرالیا منتشر می شود و قدمت ۷۴ ساله دارد.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

شماره جدید نشریه «تحلیل سیاستها و مدیریت» Journal of Policy Analysis and Management منتشر شد.

 

مقاله برتر سال 34 شماره 2

این نشریه در شماره بهار 2015 خود، مقاله ای را در خصوص شبکه های سیاستی، جریان دانش و تحول سازمانی منتشر کرده است که بر اساس روش استقرایی و کمی گرا به بررسی فرضیه های خود می پردازد. در ادامه به معرفی مقاله پرداخته ایم.

یک شبکه اجتماعی "خوب" برای اجرای سیاست چیست؟ جریان دانش برای تحول سازمانی

 این مطالعه به این مسئله که شبکه های درون سازمانی به چه ترتیبی اجرای سیاست ها و برنامه ها در سازمان را تحت تاثیر قرار می دهند توجه دارد. به طور خاص، ما به نقش گروه های غیررسمی که در توزیع یکپارچه دانش، شرکت دارند می پردازیم. ما دو فرضیه مبتنی بر اهمیت هماهنگی داخلی یک سازمان برای توانایی تحول سازمانی بسط داده ایم. اولی مبتنی بر اهمیت توزیع دانش به طور مساوی بین زیر گروه های سازمانی بر اساس پتانسیل گیرنده. دومی مبتنی بر اهمیت محدودساختن جریان دانش به جاری شدن از گروه های دانشی سطح بالا یا مدیریت سازمان. ما فرضیه ها را با داده هایی از 21 مدرسه آزمون کردیم وپشتیبانی قوی تری برای فرضیه دوم خود بدست اوردیم. یافته های ما می تواند به مدیران برای ایجاد شبکه دانش به منظور تحول سازمانی یاری رساند.

 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

نگرش‌هاى نوین به حکومت و نقش تغییریافته آن در جامعه و نیز کاهش توان آن در سیاستگذاری به دلیل محدودیتهای داخلى و خارجى در کانون توجه نظریه حکمرانى قرار دارد. مفهوم حکمرانی در نگاه اولیه گمراه‌کننده مى‌نماید. این مفهوم هم در میان دانشمندان علوم اجتماعى و هم فعالان سیاسى بدون این‌که تعریف واحدى از آن وجود داشته باشد به‌کار مى‌رود.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 

نظریه انتخاب عمومی عکس العملی است در برابر تئوریهای کلاسیک سیاستگذاری و مدیریت عمومی که یا بر پایه تئوری بوروکراسی وبری هستند و یا واکنشی نسبت به آن . تئوری انتخاب عمومی با این مقدمه شروع می شود که افراد "حداکثر کنندۀ -  خودمتکی منافع خویش" می باشند.