امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

تحلیل سیاستهای عمومی به مفهوم عملی آن مولود جامعه پساصنعتی است و ردپای آنرا در سالهای جنگ جهانی دوم طی مطالعات دانشمندان مختلف در حوزههایی همچون تحقیق در عملیات و بودجه بندی PPBS در دوره مک نامارا یافت.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

فصلنامه سیاست و سیاستگذاری یکی از معتبرترین نشریات حوزه سیاستگذاری عمومی است که از یک سو بیانگر پیوند عمیق علوم سیاسی با سیاستگذاری عمومی است و از سوی دیگر حوزه کاربردی و عملیاتی علم سیاست را همانگونه که سیاستگذاری علم دولت در عمل است باز می نمایاند.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

در دهه آخر قرن بیستم مفهوم حکمرانی از پرده ابهام خارج گشت و کم‌کم در مرکز مباحث روز علوم اجتماعى قرار گرفت. این مفهوم به صورت مکرر اما با معانى و کاربردهاى کاملا متفاوت به‌کار رفته و شاید علت اصلى همگانى‌شدن این مفهوم، در این اواخر برخلاف مفهوم باریک بینانه حکومت، ظرفیت بالاى آن براى پوشش دادن دامنه وسیع‌ترى از سازمان‌ها و شبکه‌هایى باشد که در فرایند حکومت کردن مورد استفاده قرارمى‌گیرند.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 من می خواهم بخش اول عرایضم را روی این متمرکز بشوم، و بعد بروم روی موضوع عملیاتی، دوست بزرگواری فرمودند که ما نظری بحث نکنیم ولی من خودم اعتقاد دارم ما تا مدل و الگو نداشته باشیم نمی توانیم ساختار فکری بریزیم و براساس آن فکر کنیم چه برسد به سیاست گذاری؛ که اساساً سیاست گذاری با مدل زاده شده.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

فصلنامه مدیریت عمومی، مجله ای با گردش جهانی و پوشش جهانی است.  این مجله مقالات علمی با موضوع مدیریت عمومی، سیاست های عمومی و سیاستگذاری عمومی منشر می کند.  درصد بالایی از مقالات این نشریه در خصوص اروپا است و سعی دارد جنبه های مختلف مدیریت و سیاستگذاری عمومی در غرب و شرق اروپا را ارتقا دهد که لذا به جز محققان سیاستگذاری عمومی برای محققان حوزه سیاست و حکومت در اروپا از جذابیت خاصی برخوردار است.