امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

فصلنامه سیاستگذاری و مدیریت عمومی با ویراستاری  کیت بیکر، (دانشگاه ایالتی اورگان، ایالات متحده) کلر دانلوپ، (دانشگاه اکستر، بریتانیا) و ادواردو اونگارو (دانشگاه نورثمبریا، بریتانیا) زیر نظر کمیته سیاستگذاری عمومی (PAC) شورای عالی دانشگاهها (JUC) در بریتانیا است.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

نشریه «نقد مطالعات سیاستگذاری» (Review of Policy Research) مجله تخصصی بین المللی است که اختصاص داده شده به انتشار مطالعات و نیز تجزیه و تحلیل مطالعات سیاستگذاری و سیاست علم و فن آوری.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 

نمونه سوال پایان ترم درس خط مشی گذاری و سیاستگذاری در ایران که در دوره دکترای دانشگاه خوارزمی تدریس می گردد ارایه شده است.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

میشل کروزیه در کتاب دولت فروتن و دولت مدرن که شامل بخش اول تشخیص مشکل اجتماعی، بخش دوم مسئله شناسی و بخش سوم استراتژی است چند نکته را بیان می کند:

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

در ادبیات سیاستگذاری، محققان اجرای سیاستهای عمومی مانند جیمز اندرسون معتقدند سیاست هر قدر هم خوب تنظیم شده باشد در مرحله اجرا است که واقعاً اتخاذ می شود. دیگران مانند هاگوود و گان معتقدند اتخاذ سیاست یک چیز است و اجرای آن همه چیز و یا افرادی مانند اتزیونی از باتلاق سیاست ها سخن می گوید که سیاست ها و قوانین بسیاری اتخاذ شده و بر روی هم انبار می شوند بدون آنکه اجرا شوند.