امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال

سنتهای سیاستگذاری هر یک نشاندهنده گرایشات معینی در سیاستگذاری و برنامه ریزی میباشند. که به طور خلاصه به تجزیه تحلیل و مقایسه هر یک خواهیم پرداخت که عبارتند از: سنت اصلاح اجتماعی، سنت تحلیل سیاست، سنت یادگیری اجتماعی و سنت بسیج اجتماعی.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال

یکی از مدلهای کلاسیک اجرای سیاست عمومی که مبتنی بر رویکرد صدروذیلی است مدل فان هورن و فان میتر می باشد. مدل فان هورن و فان ميتر واجد ويژگيهاي مفيدي است كه براي سياستگذاري عمومي در ايران مدل مناسبي به نظر مي رسد.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

تعریف روشن از سیاستگذاری به همراه تفکیک حوزه‌های سیاستی کلان و راهبردی با انواع دیگر سیاست‌های عمومی به نحوی که موجب رفع ابهام نظری و عملی در سیاستگذاری عمومی و به تبع آن نهادسازی کارآمد جهت اجرای آن باشد، ضرورتی است که در نظام سیاستگذاری کشور عزیز ما کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

نظریه پردازان قدرت دیوانسالاری در فرآیند اجرای سیاست ها (نظریه ویلداوسکی درباب اجراپژوهی یا تحلیل اجرای سیاستهای عمومی) بر این باورند که یکی از ویژگی های اصلی دولت مدرن آن است که قدرت دیوانسالاران یا فن سالاری با خدمت به خود و نه منافع عمومی، افزایش پیدا کرده است.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

در رهیافت سیستمی به سیاستگذاری عمومی دولتها به مثابه سیستمی سیاسی در نظر گرفته شدند که متشکل از چهار عنصر اصلی هستند. این عناصر عبارتند از: