امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

سیاستگذاری عمومی شاخه ای از علوم سیاسی است که به مطالعه مجموعه اقدامات دولتی می پردازد. اقدامات دولت هم به عنوان متغیر مستقل و هم به عنوان متغیر وابسته می تواند مورد بحث قرار گیرد. مجموعه اقدامات دولتی موضوعی است که به لحاظ تنوع بسیار وسیع است و حوزه هایی چون سیاست بهداشتی، سیاست کشاورزی، سیاست صنعتی و .. در برمی گیرد.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

به محض آنکه ضرورت پرداختن به یک مسئله، موضوع و اقدام تشخیص داده شود، راه‌حل‌هایی متفاوت برای آن مطرح و میان آن‌ها تعدادی انتخاب می‌شود و به اجرا در می‌آید. نهادهای دولتی پس از این مرحله به ارزیابی چگونگی اجرای برنامه یا شیوه اقدام می‌پردازند. از این‌رو ارزیابی سیاستها، یکی از مراحل مهم اقدام دولتی به شمار می‌آید که طی آن نحوه شکل گیری برنامه‌ها و اهداف، نحوه اجرا و اقدام و  نیز دستاوردها سنجش می‌شود.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

مدل مذکور برای نخستین بار به وسیله چارلز جونز ارائه شد. وی براین باور بود که در صورت شناخت "چگونه بودن" عملکرد دولت است که می توان درباره " چگونه باید بودن" آن به ارائه نظر پرداخت. مدل جونز فرایند سیاستگذاری را شامل مراحل ذیل می داند:

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

تحلیل سیاست به مجموعه فعالیت ها و رویه های به نسبت گسترده ای اشاره می کند. تحلیل سیاست فعالیتی نیست که به روشنی توصیف و به دقت محدود شده باشد بلکه روش ها و رهیافت های گوناگونی را دربرمی گیرد که ارزیابی سیاستهای عمومی نقطه اشتراک همه آنهاست.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

تنظیم دستورکار اشاره به روندی دارد که از طریق آن مشکلات یا مسائل به عنوان موضوعات آتی سیاست عمومی وارد کانون توجه فعال و جدی دولت شوند. اهمیت این فرآیند ناشی از دو واقعیت است: