امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال

مطالعات سیاستگذاری عمومی امروزه گسترش بسیاری یافته است و تحلیل سیاستها به صورت یک رشته دانشگاهی پر طرفدار و نیز موضوع فعالیت مراکز مطالعاتی بسیاری شده که از جمله معتبرترین و قویترین مرکز مطالعاتی جهان Rand در حوزه تحلیل سیاست‌ها به فعالیت مشغول میباشد. 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

نشریه مطالعات سیاستگذاری Policy Studies که جزو معدود نشریات غیرآمریکایی و با بستری استرالیایی در حوزه سیاستگذاری عمومی منتشر می شود زیر نظر دو تن از اساتید بنام و مبرز این حوزه یعنی Mark Evans و David Marsh که هر دو برای محققان سیاستگذاری و علوم سیاسی شناخته شده هستند فعالیت می کند و جزو ۳۵ نشریه برتر در این حوزه می باشد. البته این نشریه را نباید با Policy Studies Journal  مجله مطالعات سیاستگذاری اشتباه گرفت. این نشریه گاه مقالات مهمی را به صورت رایگان در دسترس قرار میدهد.

شماره اول سال ۲۰۱۷

در این شماره مقاله ای رایگان در دسترس قرار داده شده است.

How to get evidence? The role of government–business interaction in evidence-based policy-making for the development of Internet of Things industry in China
Zhilong Tian, Jun Shi, Taieb Hafsi & Bowen Tian

The role of individual agents in promoting peace processes: business people and policy entrepreneurship in the Israeli–Palestinian conflict
Niva Golan-Nadir & Nissim Cohen

Distorted policy transfer? South Korea's adaptation of UK social enterprise policy
Chisung Park, Jooha Lee & Mark Wilding

Post-crisis learning in public agencies: what do we learn from both actors and institution
Nathalie Schiffino, Laurent Taskin, Céline Donis & Julien Raone

A new framework for understanding subnational policy-making and local choice 
Peter Eckersley

Real-world Europeanisation: the silent turning of small gears
Morten Jarlbæk Pedersen

 

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

مقاله علمی-پژوهشی در مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران٬ سال سي و هشتم، شماره 4، زمستان 1387

ديوانسالاري، چه از آن زمان كه نامش به يمن تلاش هاي فكورانه وبر در سياهه علوم قرار گرفت و قرين و همنشين دو صدساله ها شد و چه از آن زمان كه رسمي بي نام و نشان بود، در فراز و فرود تمدن هاي بزرگ، نقشي حياتي را ايفا كرده است تا جايي كه امروزه، تصور وجود يك دولت پايا و كارآمد بدون تصور وجود يك نظام ديواني ورزيده، خيالي بيش نيست.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

تحليل سياستها با تمركز بر اندازه گيري ميزان كارآيي و كارآمدي سياستها به دمكراسي خدمت ميكند اما تحليلگران سياستها باید به تحلیل حمايتهای سیاسی و امكانپذيري اجرای سیاستها و نیز پاسخگويي سياستگذاران به شهروندان هم بپردازند. اهميت سياستگذاري عمومي در خلق جامعه شايسته تر از همین نقطه آشكار می شود زیرا مسايل عدالت توزيعي و پاسخگویی حاکمان نميتواند تنها به تحقيق دانشگاهي واگذار شود بلكه بايد در قلب كار تحليلگر سياستگذاری قرار گيرد.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

هرچند معادل اصلی public policy سیاست عمومی است اما اشتباه ادراکی در کاربرد سیاست عمومی با politics پژوهشگران این عرصه را ناگزیر از اتخاب سیاستگذاری عمومی در برخی مواقع می نماید.چه اینکه policy در مفاهیمی چون defense policy, health policy and social policy نه معادل خط مشی می تواند باشد و نه معادل برنامه و نه معادل سیاست (politics) و تنها مفهوم سیاست دفاعی، سیاست بهداشتی و سیاست اجتماعی معادل مناسب خواهد بود. اما گاهی اوقات برای مفاهیمی چون public policy analysis نمی توان صرفاْ به معادل تحلیل سیاست عمومی اکتفا کرد چرا که معنا گنگ می گردد. در این موارد افزودن -گذاری می تواند مشکل را حل نماید چرا که تحلیل سیاستگذاری عمومی معمول تر و با مطالعه محتوای انگلیسی در می یابیم به مقصود آن مفهوم نزدیک تر است.