ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

در ادامه سوالاتی از مجموعه علوم سیاسی آزمون سراسری کارشناسی ارشد سال ۱۳۹۶ که مستقیما یا غیرمستقیم با حوزه سیاستگذاری عمومی مرتبط هستند و محقق سیاستگذاری عمومی با مطالعه کتب و منابع اساسی این حوزه می تواند به راحتی به آنها پاسخ گوید گزیده شده و با پاسخ در اختیار محققان قرار می گیرد. اشراف بر نکات نهفته در آنها برای همه دانشجویان و محققان سیاستگذاری در هر مقطعی توصیه می شود.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

یک سیاستگذاری، تنها از طریق بازیگرانی بهم پیوسته که به واسطه ایجاد یا کاربست آن سیاست در ارتباط با یکدیگر میباشند تحقق می یابد. از این رهگذر، عواملی که ایجاد یک مرجعیت برای یک سیاستگذاری را ممکن میسازند، واسطه نامیده میشوند.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

یکی از مهمترین قسمت یک گزارش تحلیل سیاست بخش مربوط به  تحلیل سازمانی سیاستها است. از اینرو تسلط یک تحلیلگر سیاستها بر تحلیل سازمانی سیاستگذاری یکی از ضرورتهای اساسی به شمار می رود. اما سوال اینجا است که در تحلیل سازمانی سیاستگذاری چه مواردی باید مد نظر قرار گیرد و چه مواردی باید مورد تحلیل قرار بگیرد؟ در متن زیر مواردی که باید مورد تحلیل قرار گیرند به طور خلاصه مورد اشاره قرار می گیرد.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال

اگرچه مطالعه دقیق سیاستگذاری عمومی در چارچوبهای دانشگاهی با هدف ارایه مشاوره به سیاستگذاران، سابقه تاریخی چندانی ندارد اما خود مفهوم، ریشه های تاریخی عمیقی دارد. حداقل از زمان تاریخ مکتوب تا کنون، حاکمان پذیرندگان توصیه بوده اند و معمولا ارایه توصیه به آنها یک صنعت فامیلی بوده است. به عبارت دیگر توصیه سیاستی به حاکمان به ندرت بر تحقیق جامع استوار بوده، بلکه در شکل اندرزها آمده است.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

تحلیل سیاست دارای متدولوژی متفاوتی از سیاست پژوهشی یا ارزیابی است، چراکه تحلیل سیاست هدف تغيير را دنبال مي­كند، درحالیکه سیاست پژوهی درصدد شناخت مسئله و موضوع سیاستی، آنگونه كه هست میباشد. تحلیل سياست نبايد با ارزیابی اشتباه گرفته شود. ارزیابی فرض مي­كند كه سياستي قبلاً اتخاذ شده و مسئولان مربوطه اكنون در جستجوي موثرترين راهها براي اجرای آنهستند اما تحلیل سياست كمك مي­كند تا تعيين شود كه اساسا سياست چه بايد باشد (مانیفست تحلیلگر سیاستها).