ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

هنگامی که در حضور یک شهروند عادی عبارت بروکراسی ذکر می شود، وی به فرمالیته اداری می اندیشد که برای دست یافتن به خدمت یا اطلاعاتی باید این مسیر را طی نمود. در واقع این واژه اشاره به هر سازمان نسبتا وسیعی از مقامات رسمی منصوب شده ای دارد که کارکرد اولیه اش، اجرای سیاستهای تصمیم گیرندگان می باشد،

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال

نظریه پردازان قدرت دیوانسالاری در فرآیند اجرای سیاست ها (نظریه ویلداوسکی درباب اجراپژوهی یا تحلیل اجرای سیاستهای عمومی) بر این باورند که یکی از ویژگی های اصلی دولت مدرن آن است که قدرت دیوانسالاران یا فن سالاری با خدمت به خود و نه منافع عمومی، افزایش پیدا کرده است.

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

در حال حاضر تقریباً مطالب اندکی راجع به فرآیند اجرای سیاستهای عمومی می دانیم. که این امر نقص ناخوشایندی در درک فرآیند سیاستگذاری است و ممکن است به جمع بندی های نادرست در نزد سیاستگذاران منجر گردد.