ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

سیاستگذاری، یک فرآیند پیچیده، که می‌تواند در بهترین حالت با دادن پاسخ به این پرسشها تعریف شود، که چه کسی، چه چیزی را و چگونه در حیات اجتماعی کسب میکند؟ (این تعریفی است که) لاسول (1936) در کتاب ارزنده و راهگشای خود ارائه داده است. برای درک بهتر مکانیسم‌های علّی که زیربنای سیاست‌گذاری و نحوه کارکرد آن‌ها در زمینه‌های مختلف (ملی یا امور سیاستی) هستند،

ثبت ادامه مطلب...