ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

براون هد و جان آلفرد

چکیده

امروزه مفهوم "مشکلات سیاستی بدفرم" تمرکز بیشتری را در تحقیقات سیاستگذاری به خود جلب کرده است، اما پیامدهای آن برای سازمان های عمومی کمتر مورد توجه بوده است. در اين مقاله، ابعاد سازماني و شناختي كه از ورای ادبيات پژوهشي در مورد مسایل سیاستی، مورد بررسي قرار گرفته است.

ما چند رویکرد درخصوص رفع پیچیدگیهای ادراک مشکلات سیاستی و اختلاف ذینفعان را بر اساس ادبیات مربوط به تفکر سیستمی، همگرایی سیاستگذاران، رهبری اقتضایی و مدیریت عمومی شناسایی می کنیم. ما چالش هایی را برای مدیریت عمومی در بعضی از زمینه های کاربردی مانند طراحی استراتژی دولتی، طراحی سازمانی، مدیریت و ارزیابی عملکرد مطرح می کنیم.  به زعم ما علی رغم دشوار بودن اصلاح فرایندهای سیاستگذاری برای مواجهه با مشکلات سیاستی، راه حل های مشروط و اقتضایی می تواند مفید باشند.

دانلود اصل مقاله فوق که در نشریه معتبر مدیریت و جامعه Administration & Society منتشر شده است.

 

مسایل سیاستی بدفرم
مسایل سیاستی بدفرمتاثیرگذار بر سیاستگذاری و مدیریت دولتی
توضیحات بیشتر
قیمت : 2000 تومان