ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

هنگامی که در حضور یک شهروند عادی عبارت بروکراسی ذکر می شود، وی به فرمالیته اداری می اندیشد که برای دست یافتن به خدمت یا اطلاعاتی باید این مسیر را طی نمود. در واقع این واژه اشاره به هر سازمان نسبتا وسیعی از مقامات رسمی منصوب شده ای دارد که کارکرد اولیه اش، اجرای سیاستهای تصمیم گیرندگان می باشد،

به طور ایده آل، بروکراسی یک سیستم معقول یا ساختار سازماندهی شده است که برای اجازه اجرای کارآمد و موثر خط مشی عمومی طراحی شده است. بدین منظور، یک بروکراسی بر اساس یک سری قوانین و رویه های ثابت عمل می کند. بروکراسی به طور آشکارا دارای زنجیره ای از دستورات (يا سلسله اقتدارات) شناخته شده ای است که از طریق آن، مسئولیت از بالا به پایین کم می شود. وظیفه بروکراسی این است که رهنمودهای سیاسی را برای موقعیتهای ویژه فراهم آورد. این یک روش سازمانی است که دولت را قادر می سازد به گونه ای یکسان - و از این رو به طور قابل پیش بینی ۔ عمل نماید و همچنین به شیوه ای که معقول و تحت تأثیر کنترل و نظارت داخلی است.

 

خرید و مطالعه کل مطلب

چیستی بروکراسی
چیستی بروکراسیبیش از ده صفحه متن ترجمه شده از منابع معتبر
توضیحات بیشتر
قیمت : 5000 تومان