ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

با توجه به اهمیت و حساسیت بخش فرهنگ مطالعه در این زمینه از مهمترین حوزه های سیاستگذاری به شمار می رود لذا بر آن شدیم با نگاهی مقایسه ای و از دریچه آمارهای رسمی در اتحادیه اروپا نگاهی داشته باشیم به اصول و شیوه های سیاستگذاری فرهنگی در اروپا. لذا با همکاری و راهنمایی جناب آقای دکتر وحید که تجربه سالها زندگی در اروپا را داشته و از متخصصان سیاستگذاری فرهنگی می باشند مقاله ای در اسلوب علمی-پژوهشی فراهم آمد تا شاید مورد استفاده محققان حوزه سیاستگذاری فرهنگی واقع گردد. این مقاله در فصلنامه سیاست، دوره 44، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 813-830 منتشر شده و جدا از محتوا می تواند راهنمایی برای اسلوب نگارش مقالات در حوزه تحلیل سیاستها نیز به شمار آید.

چکیده

کشورهای اروپایی کشورهایی فعال در عرصة سیاستگذاری فرهنگی هستند و در این مسیر از حمایت عمومی نیز بهره‌مند بوده‌اند. در این مقاله، نگارندگان تلاش کرده‌اند که برداشت اروپاییان از فرهنگ را روشن سازند و در پی آن بر بنیان‌ها و الگوها و روش‌های سیاستگذاری فرهنگی در میان شماری از کشورهای بزرگ این قاره متمرکز شوند و سپس بحثی از پیامدهای این سیاست‌ها را با اتکا بر آمار و ارقام فرهنگی، که همه ساله در اروپا برگزار می‌شود و در دسترس جهانیان قرار می‌گیرد، پیش رو گذارند. به زعم نگارندگان، این شناخت راه را برای مقایسة راه ما با راه دیگران خواهد گشود و بر اساس آن درس‌هایی آموزنده و مفید برای سیاست‌پژوهان و سیاستگذاران فرهنگی کشور پدید خواهد آمد.

کلیدواژه ها: اروپا؛ سیاستگذاری عمومی؛ سیاست فرهنگی

متن کامل مقاله