ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

نشریه مطالعات سیاستگذاری Policy Studies که جزو معدود نشریات غیرآمریکایی و با بستری استرالیایی در حوزه سیاستگذاری عمومی منتشر می شود زیر نظر دو تن از اساتید بنام و مبرز این حوزه یعنی Mark Evans و David Marsh که هر دو برای محققان سیاستگذاری و علوم سیاسی شناخته شده هستند فعالیت می کند و جزو ۳۵ نشریه برتر در این حوزه می باشد. البته این نشریه را نباید با Policy Studies Journal  مجله مطالعات سیاستگذاری اشتباه گرفت. این نشریه گاه مقالات مهمی را به صورت رایگان در دسترس قرار میدهد.

شماره اول سال ۲۰۱۷

در این شماره مقاله ای رایگان در دسترس قرار داده شده است.

How to get evidence? The role of government–business interaction in evidence-based policy-making for the development of Internet of Things industry in China
Zhilong Tian, Jun Shi, Taieb Hafsi & Bowen Tian

The role of individual agents in promoting peace processes: business people and policy entrepreneurship in the Israeli–Palestinian conflict
Niva Golan-Nadir & Nissim Cohen

Distorted policy transfer? South Korea's adaptation of UK social enterprise policy
Chisung Park, Jooha Lee & Mark Wilding

Post-crisis learning in public agencies: what do we learn from both actors and institution
Nathalie Schiffino, Laurent Taskin, Céline Donis & Julien Raone

A new framework for understanding subnational policy-making and local choice 
Peter Eckersley

Real-world Europeanisation: the silent turning of small gears
Morten Jarlbæk Pedersen