ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

فصلنامه سیاست و سیاستگذاری یکی از معتبرترین نشریات حوزه سیاستگذاری عمومی است که از یک سو بیانگر پیوند عمیق علوم سیاسی با سیاستگذاری عمومی است و از سوی دیگر حوزه کاربردی و عملیاتی علم سیاست را همانگونه که سیاستگذاری علم دولت در عمل است باز می نمایاند.

این فصلنامه زیر نظر سازمان مطالعات سیاستگذاری عمومی Policy Studies Organization منتشر می شود و سردبیر آن Emma Norman است و در میان هیات تحریریه نام های بزرگی چون B. Guy Peters به چشم می خورد.

 

مقالات برتر شماره ۴ سال ۴۳

Politics and Policy in Achieving Participatory Governance in a Developing Country Context

Ethnic Minority Governments, Democracy, and Human Rights