امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

سیاستگذاری عمومی شاخه ای از علوم سیاسی است که به مطالعه مجموعه اقدامات دولتی می پردازد. اقدامات دولت هم به عنوان متغیر مستقل و هم به عنوان متغیر وابسته می تواند مورد بحث قرار گیرد. مجموعه اقدامات دولتی موضوعی است که به لحاظ تنوع بسیار وسیع است و حوزه هایی چون سیاست بهداشتی، سیاست کشاورزی، سیاست صنعتی و .. در برمی گیرد.

در عین حال در چنین حوزه وسیعی موضوعات متنوعی چون نحوه تدوین مسائل سیاستی، چگونگی تبدیل پدیده ها به صورت مسئله های سیاستی دولت، نحوه تصمیم گیری و اجرای تصمیمات دولتی و ارزیابی عمل دولتی قابل بررسی است. چنین عرصه پرتنوعی رشته سیاستگذاری عمومیرا گاه با چالش بحران هویت مواجه می کند از این رو پرداختن به آنرا با دشواری مواجه می کند. از این رو سیاستگذاری عمومی رشته ای سهل و ممتنع است .چارچوب متداول مطالعه سیاستهایدولتی که چرخه سیاستگذاری نامیده می شود از صورت بندی مسئله سیاستی آغاز و با انتخاب راه حلها، اتخاذ تصمیم، اجرای سیاستها،اخذ بازخوردها و ارزیابی سیاستی ادامه می یابد. اما این چارچوبساده آنگاه که به موضوعات تخصصی می پردازد با پیچیدگی قابل ملاحظه ای از موضوعات فنی مواجه می شود. انتخاب یک سیاست در حوزه نانوتکنولوژی یا ارزیابی اجرای سیاست دولت در این حوزه تصمیمگیری دولتی در حوزه فناوری های نوین، اجرای سیاست بودجه ای دولتوتنها نمونه های اندکی از پیچدگی ها را فراروی تحلیل گر سیستمهای دولتی قرار می دهد.  

تحلیل سیاستگذاری عمومی: نسل آتی نظریه ها
تحلیل سیاستگذاری عمومی: نسل آتی نظریه هاتحلیل سیاستگذاری عمومی: نسل آتی نظریه ها نوشته لورنز والترز نشریه مطالعات اقتصادی-اجتماعی
توضیحات بیشتر
قیمت : 1000 تومان
نظریه سیاستگذاری عمومی
نظریه سیاستگذاری عمومینظریه سیاستگذاری عمومی نوشته وینسنت اوستروم
توضیحات بیشتر
قیمت : 2000 تومان