ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

هرچند معادل اصلی public policy سیاست عمومی است اما اشتباه ادراکی در کاربرد سیاست عمومی با politics پژوهشگران این عرصه را ناگزیر از اتخاب سیاستگذاری عمومی در برخی مواقع می نماید.چه اینکه policy در مفاهیمی چون defense policy, health policy and social policy نه معادل خط مشی می تواند باشد و نه معادل برنامه و نه معادل سیاست (politics) و تنها مفهوم سیاست دفاعی، سیاست بهداشتی و سیاست اجتماعی معادل مناسب خواهد بود. اما گاهی اوقات برای مفاهیمی چون public policy analysis نمی توان صرفاْ به معادل تحلیل سیاست عمومی اکتفا کرد چرا که معنا گنگ می گردد. در این موارد افزودن -گذاری می تواند مشکل را حل نماید چرا که تحلیل سیاستگذاری عمومی معمول تر و با مطالعه محتوای انگلیسی در می یابیم به مقصود آن مفهوم نزدیک تر است.