امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال
 

یکی از مدلهای کلاسیک اجرای سیاست عمومی که مبتنی بر رویکرد صدروذیلی است مدل فان هورن و فان میتر می باشد. مدل فان هورن و فان ميتر واجد ويژگيهاي مفيدي است كه براي سياستگذاري عمومي در ايران مدل مناسبي به نظر مي رسد.

زيرا با بيان مولفه هاي موثر در موفقيت يك سياست، دانش تحليل براي سياست را هم ميتواند در اختيار ما قرار دهد.  مهمتر اينكه با تأكيد بر شرايط اقتصادي، اجتماعي، ويژگيهاي موسسات، اهداف و ارتباطات بين سازمانها و به خصوص منابع که بيانگر مولفه هايی عيني عملياتي است كه مدلهاي دیگر از آنها غافلند. اين مدل معتقد است اجراي سياست عمومي ميتواند به وسيله برخي عوامل مانند واضح بودن پيام (قانون) تحت تأثير قرار گيرد.  نكته اي كه در كشور ما بسيار مهم و مسئله آفرين است و در عين حال در مدلهاي پيشين بدان پرداخته نشده است به علاوه بر اساس اين مدل تحليل تخصيص منابع مالي لازم و كارشناسي شده براي موفقيت در اجراي سياستگذاري مسئله اي است بس مهم و ناديده گرفته شده در الگوهاي بررسي شده.  در همان حال از ديد اين مدل شرايط اقتصادي و سياسي و نيز قابليتهاي نهادهاي اجرايي و روابط موثر نهادهاي بسيار حياتي مي باشندبه عنوان مثال حالت امنيتي يا اقتصادي محيط سياسي يك دولت تأثير مستقيمي در توليد سياستهاي عمومي در جهت امنيتي يا اقتصادي دارد و یا یک سیاست رفاهی در دولتهایی که منابع مالی بيشتری دارند بسیار بیشتر از دولتهایی که منبع مالی کمتری دارند قابلیت اجرا دارد و نیز یک سیاست خاص در یک دولت با حاکمیت یک رویکرد خاص در مقایسه با همان سیاست در دولتی که چندین رویکرد حاکم است شانس موفقیت بیشتری دارد.  نكته ديگر كه در اين مدل پرداخته شده و در نزد بسیاری از محققان سیاستها مطرح است اينكه پذیرش مجریان و همراهی آنان با سیاستهای عمومی و نیز شخصیت مجریان سیاستها نقش بسیار مهمی در موفقیت یک سیاست دارا می¬باشد.  نکته حائز اهمیت در کاربست این مدل تحلیلی این است که این مدل با در برگرفتن حوزه هاي متفاوت و موثر امکان پیوند با سایر علوم و استفاده از دستاوردهای آنان را ممکن می سازد که این با ذات رشته¬ سیاستگذاری عمومی انطباق بیشتری دارد از جمله این علوم میتوان به بودجه بندی عمومی، روانشناسی، جامعه شناسی سازمانها، رفتار سازمانی، علوم سیاسی،  حقوق؛ جامعه شناسی،  مدیریت و.. .  اشاره كرد.

مطالب دیگر:

 نظریه ویلداوسکی درباب اجراپژوهی یا تحلیل اجرای سیاستهای عمومی

اجراپژوهشی یا تحلیل اجرای سیاستهای عمومی

نظریه انتخاب عمومی و نقش بوروکراتها در اجرای سیاستها