ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

به عنوان خروجی کمیته سیاستگذاری عمومی انجمن علوم سیاسی آمریکا (American Political Science Association) و نیز سازمان مطالعات سیاستگذاری (Policy Studies Organization)، مجله مطالعات سیاستگذاری (Policy Studies Journal) برترین مجرای انتشار تحقیقات سیاستگذاری عمومی است. مجله مطالعات سیاستگذاری بیشتر به عنوان مهملی برای تحقیقات نظری و تجربی در خصوص فرایند سیاستگذاری و تجزیه و تحلیل سیاست ها شناخته می شود. اما به طور خاص، هدف آن، انتشار مقالاتی است که به پیشبرد نظریه سیاستگذاری عمومی، روش جمع آوری داده و تجزیه و تحلیل آنها و نیز ارائه توصیفی روشن از تاثیر این تحقیقات بر پیشرفت ادبیات سیاستگذاری کمک نماید. اگر چه تاکید آن نشریه بر مطالعات و تجزیه و تحلیل تجربی است اما مایل به تشویق نویسندگان برای کار در حوزه نظری است.تمرکز اصلی مجله مطالعات سیاستگذاری (PSJ) مطالعه سیاستگذاری عمومی است اما در عین حال طیف گسترده ای از مسائل مربوط به سیاست های عمومی در تمام سطوح حکومت، و توجه به رویکرد تطبیقی را در کانون توجه خود دارد.

 

شماره فوریه ۲۰۱۷ سال ۴۵ شماره ۱

در این شماره که اختصاص به سیاستگذاری مشارکتی و بخش سوم در سیاستگذاری یا کنشهای گروههای غیرانتفاعی در تدوین سیاستها دارد مسایل بسیار جذابی جای گرفته است. بخصوص دو مقاله ارزشمند که به تبیین رابطه مدیریت عمومی با سیاستگذاری می پردازد بسیار حایز اهمیت هستند. نکته مهمتر اینست که مقالات این شماره تا مدت محدودب دارای دسترسی رایگان می باشند. مقالات این شماره عبارتند از:

  •  پیشبرد  تحقیقات فرآیند سیاستگذاری در همپوشانی با مطالعات مدیریت دولتی و مطالعات مشارکت مردمی
  • اعمال نفوذ نتایج مطالعات کنش بخش غیر انتفاعی و مشارکت مردمی در تعیین سیاست عمومی 
  • سیاستگذاری و مدیریت: توجه به مدیریت عمومی و ارتباط آن با مطالعات سیاستگذاری
  •  بازاندیشی نشانه گذاری نظریه تعادل: نقد رهیافت مدیریت عمومی به تغییرات بودجه
  • سازمان های غیر انتفاعی به عنوان شبکه حامیان و ارائه دهندگان: یک چارچوب مفهومی
  • ارایه یک چارچوب استراتژیک اقدام برای حوزه مطالعات اجرای سیاستها 
  • ایجاد ارزش عمومی: اتصالات محکم بین طراحی سیاستها و مدیریت عمومی  
  • بازگشایی جعبه ابزار تعاون: چرا و چه زمانی مدیران عمومی استراتژی سیاستگذاری تعاونی را انتخاب می کنند؟ 
  • ابتلا به موج دوم: زمینه ها و عوامل سیستم مشاوره پویا در سیاستگذاری

Advancing Policy Process Research at Its Overlap with Public Management Scholarship and Nonprofit and Voluntary Action Studies (pages 22–49)

Christopher M. Weible and David P. Carter

Leveraging Nonprofit and Voluntary Action Research to Inform Public Policy (pages 50–73)

Brenda K. Bushouse

Policy and Management: Considering Public Management and Its Relationship to Policy Studies (pages 74–100)

Jessica E. Sowa and Jiahuan Lu

Rethinking Punctuated Equilibrium Theory: A Public Administration Approach to Budgetary Changes (pages 101–120)

Carla M. Flink

Nonprofits as Advocates and Providers: A Conceptual Framework (pages 121–143)

Rachel Fyall

The Strategic Action Field Framework for Policy Implementation Research (pages 144–169)

Stephanie Moulton and Jodi R. Sandfort

 Creating Public Value: Tightening Connections Between Policy Design and Public Management (pages 170–190)

Michael Mintrom and Joannah Luetjens

Unpacking the Collaborative Toolbox: Why and When Do Public Managers Choose Collaborative Governance Strategies? (pages 191–214)

Tyler A. Scott and Craig W. Thomas

Catching a Second Wave: Context and Compatibility in Advisory System Dynamics (pages 215–239)

Jonathan Craft and Matt Wilder

 

 

مقالات برتر شماره فوریه ۲۰۱۶ شماره ویژه نظریه جریانهای سیاستی کینگدان

 

 

The Multiple Streams Approach at the Theoretical and Empirical Crossroads: An Introduction to a Special Issue

Christopher M. Weible and Edella Schlager

 

A River Runs Through It: A Multiple Streams Meta-Review

Michael D. Jones, Holly L. Peterson, Jonathan J. Pierce, Nicole Herweg, Amiel Bernal, Holly Lamberta Raney and Nikolaos Zahariadis

 

Kingdon's Multiple Streams Approach: What Is the Empirical Impact of this Universal Theory 

Paul Cairney and Michael D. Jones

 

Demolishing Dikes: Multiple Streams and Policy Discourse Analysis

Georg Winkel and Sina Leipold

شماره ویژه سالنامه سیاستگذاری عمومی

The 2015 Public Policy Yearbook: Tracking Research in Public Policy

Education Politics and Policy: Emerging Institutions, Interests, and Ideas

Down the Line: Assessing the Trajectory of Energy Policy Research Development

 

مقالات برتر شماره ۲ سال ۴۳

Toward a Comparative Measure of Climate Policy Output

 

مقالات برتر شماره 1 سال 43

Political Power and Policy Design: Why Are PolicyAlternatives Constrained