ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

با توجه به طیف وسیع از خوانندگان، مجله استرالیایی مدیریت عمومی Australian Journal of Public Administration متعهد به انعکاس مطالعه و بررسی با موضوعات مدیریت عمومی، اداره امور دولتی و سیاستگذاری است. این نشریه، انعکاس دهنده مطالعات محققان علاقه مند به حوزه های فوق سطوح محلی٬ ملی و بین المللی در طیف وسیعی از برنامه های بخش دولتی می باشد. این نشریه از سوی موسسه مدیریت عمومی استرالیا منتشر می شود و قدمت ۷۴ ساله دارد.

مقالات رایگان شماره ۳ سال ۷۵ سپتامبر ۲۰۱۶

Success and Failure in Environment Policy: The Role of Policy Officials
Kathleen Mackie

مقاله نگاهی دارد به موفقیت و شکست سیاستها از خلال 51 مصاحبه با مقامات سیاستگذار محیط زیست استرالیا و نیز مطالعات موردی و به این می پردازد که آیا سیاست های جدید موفق خواهد شد، و چه عواملی کلید موفقیت سیاستها را فراهم می کند. این مقاله استدلال می کند که نظریه سیاستگذاری باید تمرکز جدیدی بر سیاستگذاری در اتاقهای فکر و پشت درهای بسته و نیز نقش ناگفته مقامات در موفقیت سیاستها و اجتناب از شکست داشته باشد.

The Impact of Funding Modalities on the Performance of Indigenous Organisations

Mark Moran, Doug Porter and Jodie Curth-Bibb

 

مقالات برتر شماره ۲ سال ۷۴

Learning about Learning: Discovering the Work of Policy

مقالات برتر شماره ۱ سال ۷۴

Relationships between Policy Academics and Public Servants: Learning at a Distance?

Public Sector Reform

 Success and Failure in Public Policy: Twin Imposters or Avenues for Reform?

Digital Government: A Primer and Professional Perspectives