ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 

شماره جدید نشریه «تحلیل سیاستها و مدیریت» Journal of Policy Analysis and Management منتشر شد.

 

مقاله برتر سال 34 شماره 2

این نشریه در شماره بهار 2015 خود، مقاله ای را در خصوص شبکه های سیاستی، جریان دانش و تحول سازمانی منتشر کرده است که بر اساس روش استقرایی و کمی گرا به بررسی فرضیه های خود می پردازد. در ادامه به معرفی مقاله پرداخته ایم.

یک شبکه اجتماعی "خوب" برای اجرای سیاست چیست؟ جریان دانش برای تحول سازمانی

 این مطالعه به این مسئله که شبکه های درون سازمانی به چه ترتیبی اجرای سیاست ها و برنامه ها در سازمان را تحت تاثیر قرار می دهند توجه دارد. به طور خاص، ما به نقش گروه های غیررسمی که در توزیع یکپارچه دانش، شرکت دارند می پردازیم. ما دو فرضیه مبتنی بر اهمیت هماهنگی داخلی یک سازمان برای توانایی تحول سازمانی بسط داده ایم. اولی مبتنی بر اهمیت توزیع دانش به طور مساوی بین زیر گروه های سازمانی بر اساس پتانسیل گیرنده. دومی مبتنی بر اهمیت محدودساختن جریان دانش به جاری شدن از گروه های دانشی سطح بالا یا مدیریت سازمان. ما فرضیه ها را با داده هایی از 21 مدرسه آزمون کردیم وپشتیبانی قوی تری برای فرضیه دوم خود بدست اوردیم. یافته های ما می تواند به مدیران برای ایجاد شبکه دانش به منظور تحول سازمانی یاری رساند.