امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

نشریه «نقد مطالعات سیاستگذاری» (Review of Policy Research) مجله تخصصی بین المللی است که اختصاص داده شده به انتشار مطالعات و نیز تجزیه و تحلیل مطالعات سیاستگذاری و سیاست علم و فن آوری.

موضوعات مد نظر این نشریه مسائل مربوط به سیاستگذاری علم، محیط زیست، مدیریت منابع، شبکه های اطلاعات، صنایع فرهنگی، بیوتکنولوژی، امنیت و کنترل، حفظ حریم خصوصی، جهانی شدن، آموزش، پژوهش و نوآوری، توسعه، مالکیت معنوی، بهداشت و جمعیت شناسی بوده است. همچنین٬ این مجله حاوی مطالعات و تجزیه و تحلیل سیاستها و نیز بررسی نتایج و عواقب ناشی از تغییر سیاستها در حوزه های ملی و جهانی است.

برخی از مقالات رایگان شماره ۱ سال ۳۳ این مجله ژانویه ۲۰۱۶ در زیر آورده می شود

            


Institutional Change Through Policy Learning: The Case of the European Commission and Research Policy (pages 5–21)Merli Tamtik

            


Does Power Sector Deregulation Promote or Discourage Renewable Energy Policy? Evidence from the States, 1991–2012 (pages 22–50)

            


Policy Change, Policy Feedback, and Interest Mobilization: The Politics of Nuclear Waste Management (pages 51–70)Matthew C. Nowlin

            


Why Do Regulatory Agencies Punish? The Impact of Political Principals, Agency Culture, and Transaction Costs in Predicting Environmental Criminal Prosecution Outcomes in the United States (pages 71–89)Joshua Ozymy and Melissa Jarrell

            


Public Information and Regulatory Processes: What the Public Knows and Regulators Decide (pages 90–109)Deserai A. Crow, Elizabeth A. Albright and Elizabeth Koebele

 

مقالات برتر شماره ۲ سال ۳۲

Who's Afraid of WikiLeaks? Missed Opportunities in Political Science Research

 

تغییرات سازمانی از ورای تجارب سیاستگذاری
تغییرات سازمانی از ورای تجارب سیاستگذاریتغییرات سازمانی از ورای تجارب سیاستگذاری
توضیحات بیشتر
قیمت : 1000 تومان