امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

 به اعتقاد Yehezkel Dror هزقیل دراور  (یهزکل درور) مدل تدریجی گرایی لیندبلوم به‌طور عمیق محافظه‌کارانه و مناسب شرایطی است که سیاستها در حال اجرا هستند یا رضایت‌بخش می‌باشند یا اینکه مسائل در طول زمان، به‌طور کامل ثابت می‌باشند و منابع نیز در دسترس هستند. او بر این باور است که مدل یادشده، تنها به کار تقویت محافظه‌کاری و نیروهای ضد نوسازی می‌آید. 

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

گروهی متشکل از کوهن، مارچ و السن مدل جالبی را در خصوص چگونگی سیاستگذاری در برخی سازمان‌ها ارائه نموده‌اند که به زودی مورد توجه بسیاری قرار گرفت.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

نکته حائز اهمیت در حوزه تحلیل سیاست مدل سازی و به کارگیری مدل در تحلیل سیاستها میباشد. به قول توماس دای یک مدل عبارت است از یک نمونه ساده شده از ابعاد دنیای واقعی مدلها به ما کمک میکنند تا انتزاعی از واقعیت را به وسیله نمایش روابط بین تعدادی از عوامل تعیین کننده که باعث خلق یک پدیده میشوند مشاهده کنیم.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

بر مبنای مدل آلیسون سازمان‌ها "تحمیلی" هستند بر افرادی که عضو گروه‌ها، کمیته‌ها، زیر کمیته‌ها، دیوان‌ها و بخش‌ها می‌شوند. بر اساس مدل سیاستگذاری بوروکراتیک این افراد و گروه‌ها دارای منافع سازمانی هستند، که برآورده کردن آن‌ها ارجح‌تر از اهداف سیاست‌های خاص و عموماً متفاوت از منافع عمومی است. آن‌ها اهداف چندگانه ای دنبال می‌کنند،

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعال

دانشمند علوم سیاسی چارلز لیندبلوم (Charles Lindblom) مدل عقلانیت مطلق در سیاستگذاری را مورد انتقاد شدید قرار داد. وی استدلال کرد که مدل عقلانیت مطلق از نواقص بسیاری رنج می برد که یکی از آنها تغییرات سریع، انقلابی و شتابدار است.