امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

یکی از موضوعاتی که تحلیلگران سیاستی به اندازه کافی به آن توجه ننمودهاند، احتمال نفوذ انحصاری برخی از افراد یا نهادها بر دستورکار سیاستی است. از این رو، کسانی که دستورکار را کنترل میکنند، میتوانند به هر گونه دستکاری که تمایل دارند بپردازند. کسی که جایگاهی انحصاری در تهیه دستورکار دارد تقریباً میتواند به هر بروندادی که میخواهد دست یابد.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال

در حال حاضر تقریباً مطالب اندکی راجع به فرآیند اجرای سیاستهای عمومی می دانیم. که این امر نقص ناخوشایندی در درک فرآیند سیاستگذاری است و ممکن است به جمع بندی های نادرست در نزد سیاستگذاران منجر گردد.