تاثیر قدرت بر تصمیم گیری

نفوذ قدرت در تصمیم گیری نوشته خالد الیحیی
قیمت قیمت : 1000 تومان
904 بازدید
نوع فایل : pdf

نفوذ قدرت در تصمیم گیری: مطالعه تطبیقی تاثیر رقابت و فرهنگ سازمانی در تصمیم گیری های جهان عرب

نوشته خالد الیحیی

فصلنامه مطالعات و نظریه های مدیریت عمومی