مدرن سازی نظام سیاستگذاری

مدرن سازی نظام سیاستگذاری برای قرن بیست و یکم: یک مدل حرفه ای واین پارسونز فصلنامه سیاستگذاری و مدیریت عمومی
قیمت قیمت : 5000 تومان
4680 بازدید
نوع فایل : zip

 مدرن سازی نظام سیاستگذاری برای قرن بیست و یکم: یک مدل حرفه ای

واین پارسونز

فصلنامه سیاستگذاری و مدیریت عمومی